Portal 4 Processes

Platforma zabezpečuje efektívny vývoj procesných riešení pre intranetové aj extranetové účely. Podporuje implementáciu a riadenie podnikových procesov, vzájomné interakcie ľudí a systémov. Produkty na báze P4P, patriace do aplikačnej oblasti Procesné systémy, prispôsobiteľné požiadavkám akéhokoľvek odvetvia, firmy alebo jednotlivca.

 

Modulárna funkcionalita: Umožňuje jednoducho skombinovať základnú funkcionalitu (administrácia systému a organizačnej štrukúry) a podpornú funkcionalitu (manažérske výstupy zo systému), ktoré sú plne využiteľné vo všetkých firmách, s procesnými modulmi na podporu špecifických firemných procesov.

Používateľské rozhranie: Celofiremný portál s prehľadným menu a intuitívnym ovládaním motivuje zamestnancov k produktivite. Používateľ má v portletoch na obrazovke k dispozícii zoznam vlastných úloh, informačné okná, údaje a rozličné funkcie na ich spracovanie, prehľad spolupracovníkov a osobné nastavenia.

Procesný stroj (enigne): Stroj monitoruje stavy prebiehajúcich procesov tak, aby bolo zabezpečené samočinné napredovanie pracovného toku, od zahájenia až po ukončenie procesu. Automatizácia zahŕňa monitorovanie udalostí, generovaie parciálnych úloh, delegovanie pracovníkov podľa namodelovanej situácie.

Konfigurovateľné procesy: Podpora štandardov BPMN pre modelovanie a prenos procesov do softvérovej aplikácie. Pracovník navrhne celý proces, ako aj  obrazokvy používané v jednotlivých úlohách, vo forme grafického diagramu a xml súboru, a sprevádzkuje ich bez akejkoľvek úpravy zdrojového kódu.