回 Systém na správu firemnej tlače

Solution 4 Printing

Zabezpečuje efektívnu správu a generovanie tlačených dokumentov. Systém používajú organizácie zasielajúce personalizované dokumenty veľkému počtu klientov a partnerov. Napríklad výpisy, faktúry, výzvy a ľubovoľné iné, v papierovej alebo elektronickej podobe. Generovanie môže prebiehať ad-hoc, v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch. 
 

 • Rýchla, presná a nenákladná administrácia firemnej tlače
 • Generovanie do PDF, CSV, tiež iných výstupných formátov
 • Hromadné alebo individuálne prispôsobené dokumenty
 • Vlastné šablóny pre generovanie výstupov (Jasper Reports)
 • Rozdelenie správy podľa organizačných zložiek - domén

Prínosy 

 • Zjednotenie a optimalizácia administračných pravidiel vo všetkých organizačných jednotkách
 • Zníženie počtu a závažnosti chýb v dôsledku nesprávnych, neexistujúcich alebo zlých dát
 • Odbúranie reklamácií a sťažností od klientov spôsobených nedostatkami v korešpondencii
 • Zrýchlenie životného cyklu dokumentu; od vytvorenia, cez generovanie, až po archivovanie
 • Šetrenie výdavkov na administráciu predovšetkým hromadne spracovávaných dokumentov
 • Zlepšenie dostupnosti hromadných aj individuálnych dokumentov cez spoločné úložisko
 • ... a mnohé ďalšie

Funkcionalita

Dokumenty

 • Manuálne dokumenty vytvárané priamo v systéme pre klientov, zmluvy a iné vstupné parametre
 • Prehľad klientov, zmlúv, alebo iných záznamov slúžiacich ako vstupné parametre dokumentov
 • Automatické dokumenty vytvárané importovaním z iných informačných systémov organizácie
 • Rôzne evidenčné operácie naprieč celým životným cyklom dokumentu
 • Historizácia evidenčných operácií vykonávaných nad dokumentmi
 • Notifikovanie pracovníkov o dôležitých udalostiach s dokumentmi

Výstupy 

 • Rýchly prehľad tlačových výstupov k dokumentom vo formáte HTML
 • Generovanie výstupov do PDF, CSV a iných formátov podľa šablóny
 • Automatizované podpisovanie vygenerovaných dokumentov
 • Pružne generovaný obsah podľa parametrov a tlačových polí
 • Expedovanie výstupov prostredníctvom 3. strany (externá tlač)
 • Prenos vytlačených dokumentov do elektronického archívu

Šablóny

 • Definovanie vlastných typov manuálnych aj automatických dokumentov
 • Konfigurovateľné Jasper súbory  pre generovanie PDF  a prehľad HTML
 • Konfigurovateľné SQL skripty pre generovanie výstupov vo forme CSV
 • Definovanie tlačových polí a parametrov využívaných v rámci šablón
 • Rozlíšovanie šablón a typov dokumentov podľa organizačných zložiek

Administrácia

 • Evidencia používateľov (alternatívne cez firemný LDAP)
 • Evidencia rolí: administrátor systému, šablonár, operátor
 • Správa systémových parametrov a rozličných nastavení
 • Zdrojové súbory pre podpisovanie tlačených dokumentov