Finančný maklér

FIM - systém finančného makléra

Systém finančného makléra FIM úplne pokrýva činnosti maklérskej firmy a každodenných pracovných úloh vykonávaných zamestnancami alebo podriadenými agentmi. Od najnižších sprostredkovateľov, cez manažérov na rôznych úrovniach, až po koreň stromu a vrcholové riadenie.
Systém FIM má itegrovanú podporu pre procesné spracovanie zmlúv. Od založenia návrhu, cez odoslanie zmluvy partnerovi a obdržanie provízie, až po jej zrušenie či ukončenie. Automatický výpočet provízií a stornovaných provízií s adresným pripisovaním na osobné provízne účty sprostredkovateľov.
Vďaka svojej konfigurovateľnosti pokrýva všetky sektory a ľubovoľné typy finančných produktov:
 • Poistenie alebo zaistenie: životné, majektové, cestovné poistenie, atď.
 • Kapitálový trh: obchody s CP, jednorázové alebo opakované investície
 • Prijímanie vkladov: termínované vklady, a ďalšie sporiace produkty
 • Poskytovanie úverov: hypotekárne a spotrebné úvery, a iné pôžičky
 • Dôchodkové sporenie: povinné alebo doplnkové dôchodkové sporenie
 • Zdravotnú starostlivosť, a iné produkty na finančnom, príp. inom trhu
Prínosy využívania systému FIM

Prevádzka systému je sprevádzaná značnými úsporami prevádzkových nákladov, výrazným zlepšením kvality a bezpečnosti dát. Systém prináša výrazné úspory nahradením papierovej, alebo poloelektronickej formy práce, plne automatizovanou prevádzkou.

Zdĺhavé úlohy, ako napríklad párovanie provízií so zmluvami, výpočet provízií a storna na vyúčtovanie, odhaľovanie a odstraňovanie nedostatkov, teraz zvládnete doslova za pár minút a bez chýb.

Je plne modifikovateľný v súlade s konkrétnymi požiadavkami maklérskej firmy, interných pracovníkov, sprostredkovateľov a v prípade potreby tiež koncových klientov. Samozrejmosťou je aj možnosť integrácie s dedičnými systémami vo firme, rôznych účtovnými aplikáciami, personálnymi, mzdovými alebo manažérskými informačnými systémami.

Prínosy potvrdené praktickým používaním systému okrem iného zahŕňajú:
 • Flexibilné evidovanie produktov s dohodnutými províznymi základmi a spoľahlivé odosielanie zmlúv.
 • Rýchle, presné a úplné spracovanie províznych zostáv, včasné odhaľovanie a riešenie chýb u partnera.
 • Eliminovanie chýb v zmluvách, posilnenie zodpovednosti sprostredkovateľa voči firme aj klientom.
 • Sprehľadnenie a zefektívnenie spolupráce v reťazci "firma - sprostredkovateľ - klient - partner - firma".
 • Pružné nastavenie provízneho a kariérneho modelu podľa výkonnosti firmy a jednotlivých pracovníkov.
 • Spoľahlivý výpočet provízií; bezpečné riešenie vyplácania odmien za rizikové zmluvy ohrozené podvodmi.
 • Pripisovanie provízií na osobné účty.
 • Vyhovujúce technické zabezpečenie podĺa NBS, jednoduché dokazovanie kvalifikačných predpokladov.

Hlavné funkcie systému

Správa portfólia
 • Definovanie obchodných partnerov, typov a druhov produktov, a podregistrov podľa NBS
 • Register produktov od obchodných partnerov: poisťovne, banky, dds, a iné spoločnosti
 • Register vlastných produktov - produktové kombinácie a rôzne nepartnerské produkty
 • Definovanie províznych základov pre výpočet a kontrolu provízií za príslušné produkty
 • Manuálna evidencia záznamov alebo hromadný import prostredníctvom súboru (xls, csv)
Správa siete
 • Podpora pre agentúrny systém, multilevel marketing, alebo kombinovaný maklérsky systém
 • Zoznam sprostredkovateľov s hierarchickou viditeľnosťou záznamov z pohľadu manažérov
 • Grafické znázornenie sprostredkovateľskej štruktúry v podobe organizačného stromu firmy
 • Každý sprostredkovateľ je zároveň používateľom systému, pristupuje k svojim vlastným dátam
 • Definovanie províznych podmienok: konzultačné a manažérske pozície, pravidlá odmeňovania
 • Definovanie kariérnych podmienok: pravidlá pre povýšenie, udržovanie a degradovanie pozícií
 • Definovanie oprávnení: interné mandáty a zákonné kvalifikačné predpoklady pre činnosť (NBS)
 • Pripisovanie provízií alebo odmien na individuálne účty
 • Evidovanie histórie: pozície, mandáty, odb. spôsobilosť a kompetencia, nadriadení manažéri
Správa klientov
 • Prehľadný zoznam klientov a poistených osôb
 • Pridávanie vlastných kontaktných osôb klientov
Register zmlúv
 • Zoznam a detaily zmlúv s hierarchickou viditeľnosťou záznamov z pohľadu manažérov
 • Uchovávanie zmluvnej dokumentácie formou elektronických príloh (skeny a iné súbory)
 • Úplný proces spracovania zmluvy: založenie, intervencia, odoslanie, akceptovanie, atď.
 • Rozsiahla funkcionalita pre triedenie, zoraďovanie a vyhľadávanie zmlúv v celom registri
 • Evidovanie histórie zmlúv: zmeny sprostredkovateľov, zúčtované provízie, upomienky
 • Podpora pre spravovanie upomienok a import dlžníckych zostáv od partnerov (xls, csv)
Import provízií
 • Konfigurovateľný import províznych zostáv od partnerov prostredníctvom súboru (xls, csv)
 • Automatické alebo manuálne párovanie provízií so zaregistrovanými zmluvami v systéme
 • Kontrola správnej výšky obdržanej provízie a odhaľovanie odchýliek od očakávanej provízie
Pravidelná uzávierka
 • Výpočet perzistencie sprostredkovateľov a rizikovosti zmlúv ako ochrana voči podvodom
 • Výpočet produkčných, získateľských a manažérskych provízií podľa províznych podmienok
 • Distribúcia vypočítaných provízií v maklérskej sieti
  • Pripisovanie prírastkov (provízií) a prípadných úbytkov na inidividuálne účty
  • Vysporiadanie operácií na účtoch sprostredkovateľov
  • Sumarizácia operácií na účtoch a spočítanie celkových odmien na vyplatenie
 • Správa kariérneho postupu
Administrácia
 • Administrácia používateľov a ich prístupových práv v informačnom systéme
 • Kategórie produktov, pozície konzultantov a manažérov
 • Firemné pravidlá: kariérne podmienky, provízne podmienky, oprávnenia a iné
 • Interpretácia súborov (xls, csv) pre import vstupných dát
Reporty
 • Podpora rôznych formátov - csv, xls, txt, pdf, xml, html a ďalšie
 • K dispozícii viaceré štandardné výstupy:
  • Protokol na odoslanie nových zmlúv partnerovi a potvrdenie ich prevzatia
  • Provízne listiny sprostredkovateľov - sumárny prehľad a podrobný rozpis
  • Hromadný a jednoduchý prevodný príkaz do banky na vyplatenie odmien
  • Manažérske reporty: objemy obchodu, ranklisty, problémové zmluvy, atď.
 • Možnosť vytvorenia ďalších reportov podľa požiadaviek