Získanie certifikátu ISO/IEC: 25001:2014

Spoločnosť úspešne získala certifikát Systémové a softvérové inžinierstvo - požiadavky na kvalitu a hodnotenie podľa ISO:25001:2014. Pre rozsah služieb a činností: Návrh, vývoj a implementácia informačných systémov, vrátanie poskytovania prevádzkovej podpory, servisu a súvisiacich služieb.

Obnovenie certifikátu ISO:9001

Spoločnosť úspešne obnovila certifikát manažérstva kvality podľa ISO:9001.

AlbiqProcess v spoločnosti FENESTRA Sk

Factory 4 Solutions a.s. spustila v spoločnosti FENESTRA Sk do prevádzky procesný systém MIS postavený na technológii AlbiqProcess.

AlbiqProcess v NN

Factory 4 Solutions a.s. spustila do ostrej prevádzky nový procesný systém AlbiqProcess pre agendu DSS v NN

Rebranding Aegon na NN

Factory 4 Solutions a.s. uskutočnila rebranding všetkých systémov (WA, IFA, PMP, P4P) pod novou značkou NN.

Upgrade systému vymáhania pohľadávok

Spoločnosť zrealizovala technologický a funkčný upgrade systému vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne.

Systém pre Slovak Investment Holding, a.s.

Do ostrej prevádzky bol spustený nový informačný systém vyvinutý pre spoločnosť Slovak Investment Holding, a.s.

Podpora "Solvency II" v systéme IFA pre Aegon

Systém pre správu interných fondov (IFA) sme doplnili o nové funkcie v súlade s európskou smernicou "Solvency II", alebo v slovenskom znení tiež "Solventnosť II". Poisťovňa Aegon týmto prispôsobuje svoj informačný systém legislatíve, ktorá si kladie za cieľ zjednotenie poistného trhu v Európskej únii a zlepšovanie ochrany klientov.

Regulácia je postavená na troch pilieroch:

  • 1) Kvantitatívne požiadavky: napr. oceňovanie aktív a záväzkov, technické rezervy, vlastné zdroje, a ďalšie;
  • 2) Kvalitatívne požiadavky: správa, rizikové riadnie a výkon dohľadu;
  • 3) Požiadavky na trhovú disciplínu, zverejňovanie a vykazovanie.

MiFIR reporting transakcií

Factory 4 Solutions a.s. úspešne ukončila implementáciu denného reportingu transakcií s investičnými nástrojmi do obchodného systému PIC v súlade s požiadavkami Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR). Viac informácií o MiFIR.

Funkcie GDPR implementované do provízneho systému

Spolu s Československou obchodnou bankou, a.s. sme provízny systém (PrISBank) prispôsobili požiadavkám nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR). Nová legislatíva prináša významné zmeny a povinnosti. PrISBank zabezpečuje automatické zabudnutie osobných údajov v definovaných intervaloch, s vopred nastaviteľnými lehotami zabudnutia pre rôzne typy evidovaných záznamov.

Integrácia systému PrintManager a procesného systému v Aegone

Systém na správu firemnej tlače PrintManager bol v spoločnosti AEGON napojený na systém riadenia procesov Portal 4 Processes. Procesne spracované dokumenty (optický archív) je možné pridávať ako prílohy k manuálnym dokumentom vytváraným v systéme PrintManager. Súbory príloh sú súčasťou generovaného tlačového výstupu manuálneho dokumentu, a dostávajú sa spolu do klientskej korešpondencie. Integrácia je riešená na úrovni súborového úložiska, databázy aj aplikačnej vrstvy.

WebKlient a WebAgent s prístupom k dôchodkovému sporeniu

Portály WebKlient a WebAgent boli rozšírené o oblasť doplnkového dôchodkového sporenia. Klienti AEGON d.s.s., a.s. majú prehľad o povinných a dobrovoľných príspevkoch, rozložení sporenia vo fondoch, ako aj o celkovej hodnote svojho dôchodkového účtu. Údaje sú aktualizované na dennej báze. Prístup pre agentov zefektívňuje spoluprácu v distribučnej sieti. K dispozícii je archív ročných výpisov, história finančných transakcií, a tiež SMS/e-mailové notifikácie.

AEGON WebKlient  

Automatizované vymáhania nedoplatkov v Sociálnej poisťovni

V septembri 2017 spustila Sociálna poisťovňa ostrú prevádzku systému na podporu vymáhania nedoplatkov poistného a odvodov správnym výkonom. Systém vytvorila Factory 4 Solutions a.s. v spolupráci s DATALAN a.s.. Sociálna poisťovňa tým naplnila ustanovenia zákona, ktorý jej umožňuje nedoplatky vymáhať priamo bez zapojenia exekútorov. Vďaka tomuto riešeniu boli podstatne znížené náklady dlžníkov na úhradu svojich dlhov. Celý proces vymáhania je maximálne automatizovaný, vrátane komunikácie s povinnými subjektami, bankami, zamestnávateľmi, a vnútornej komunikácie voči ostatným interným systémom Sociálnej poisťovne. Vývoj sme v F4S postavili na Model Driven Development platforme ALBIQ s integrovaným procesným strojom, čo nám umožnilo trvanie projektu, od zhotovenia špecifikácie až po odovzdanie systému, efektívne skrátiť iba na niekoľko týždňov. Od zahájenia prevádzky bolo v systéme spustených viac ako desatťisíc jednotlivých prípadov vymáhania, mnohé z nich dokončené v úplne automatickom režime bez akýchkoľvek zásahov obsluhy.