Portál podniku pre elekronickú komunikáciu

Portály elektronickej komunikácie sa stávajú synonymom moderného spôsobu komunikácie vo firmách a inštitúciách, pre ktoré je dôležitý intenzívny kontakt s klientskou sieťou. Prostredníctvom WEB rozhrania úplne nahrádzajú papierovú a polopapierovú výmenu medzi poskytovateľom a prijímateľom informácií. Zabezpečujú optimálne spracovanie kompletných dokumentov, ako aj čiastkových dát, bez ohľadu na geografické prekážky, špecifické podmienky firmy či odvetvia.

Súčasťou klientskej siete môžu byť koneční spotrebitelia, odberatelia výrobkov a služieb, dodávatelia a ďalší obchodní partneri, vrátane spolupracovníkov v zamestnaneckom pomere (dizajnéri, projektanti, konzultanti, atď.). Špecifickými skupinami klientov v sektore štátnej správy sú napr. daňové subjekty, odvádzatelia poistného, poberatelia dávok. V sektore finančných služieb sú to sporitelia, poistníci, investori, makléri, a pod.
Čo prináša podniku portálové riešenie:
Produktívnosť
Firma dokáže od klientov prijať a interne spracovať oveľa viacej údajov za rovnaké časové obdobie. Zvyšovanie dátového objemu ide ruka v ruke s nárastom zložitosti dokumentov z hľadiska štruktúry a obsahu. Prispôsobiteľná výkonnosť systému bez obmedzenia dostupnosti na strane používateľov.
Spoľahlivosť
Používatelia majú sprístupnené vybrané údaje podľa rolí a prístupových práv. Prihlasovanie do systému, ako aj všetky operácie kritické z hľadiska dátovej bezpečnosti, sú ošetrené účinnou autentifikáciou a autorizáciou. Posilnená ochrana pred stratou, znehodnotením, poškodením a zneužitím informácií.
Hospodárnosť
Eliminácia nákladov a strateného času na neproduktívne činnosti, ako napríklad ručné vypĺňanie papierových formulárov, zdĺhavé vyhľadávanie správnych dát, cyklická výmena emailov, ustavičné poučovanie klientov, dodatočné opravy chýb, doručovanie klasickou poštou, správa fyzického archívu, a ďalšie.
Spokojnosť
Prístup do portálu cez bežné internetové prehliadače, a grafické rozhranie, ktoré podporuje intuitívnu prácu. Jednoduché odosielanie údajov manuálnym vstupom alebo importom elektronických súborov. Podstatné zníženie chybovosti vďaka metodickým kontrolám a automatickému predvypĺňaniu dát.
Kto využíva portálové riešenie:
 • Rôzne firmy komunikujúce so širokou verejnosťou.
 • Poisťovne, telco, energetické spoločnosti, a pod.
 • Štátna správa, regionálna aj miestna samospráva.
 • Orgány odborného dohľadu, napr. vo finančníctve.

Elektronický zber údajov EZU

Umožňuje používateľovi, po splnení bezpečnostných podmienok, vytvárať nové a upravovať pôvodné dokumenty. Týmto spôsobom sú zbierateľné rôzne výkazy, žiadosti, návratky, bežná korešpodencia, atď. Klient odosiela údaje cez manuálny alebo importný vstup, vrátane najrôznejších kontrolných funkcií. Prijímateľ nadobúda údaje vo forme, ktorú dokáže priamo spracovať v internom systéme. Všetky uložené údaje sú k dispozícii v optimálnych prehľadoch.
Manuálny vstup (web)
 • Úplná náhrada prácneho vypĺňania papierových formulárov.
 • Štandardizované web formuláre pre dokumenty (1:1) a (1:N).
 • Autonómne alebo vzájomne prepojené vstupné polia.
 • Usporiadanie poli do tematických strán, blokov a skupín.
 • Artimetické funkcie pre ľahšie vyplnenie číselných polí.
 • Interaktívna kontrola a zobrazovanie chýb.
 • Automatické dopĺňanie správnych hodnôt.
 • Evidovanie ďalších súborov vo forme príloh.
Importný vstup (xml, ...)
 • Podporované formáty: xml, txt, csv, iné podľa požiadaviek.
 • Expresné uloženie hromadných dokumentov (N:1) a (N:N).
 • Generovanie importovaných súborov vo vlastnom systéme.
 • Konfigurovateľnosť z hľadiska štruktúry a obsahu súborov.
 • Kontrola a zobrazenie chýb obdobné manuálnemu vstupu.
 • Overenie správnej štruktúry, syntaxe a importovateľnosti.
 • Kombinovaný import s následnou manuálnou editáciou.
Kontrolné funkcie
 • Zabezpečenie úplnosti a správnosti ukladaných údajov.
 • Formátové kontroly: povinnosť, dĺžka, vybrané znaky, atď.
 • Logické kontroly: číselníky, referenčné polia, registre.
 • Technické kontroly: správna štruktúra a syntax súborov.
 • Vlastná nastaviteľnosť jednotlivých kontrolných programov.
 • Chyby môžu slúžiť len na upozornenie používateľa.
 • Chyby môžu zabrániť uloženiu / ďalšiemu spracovaniu.
Proces spracovania
 • Uloženie, následná úprava, odoslanie a iné špecifické operácie.
 • Riadenie pracovného toku prostredníctvom stavových atribútov.
 • Prehľad a generovanie tlačových výstupov zo zozbieraných dát.
 • E-mail a SMS notifikácie používateľov o významných operáciách.
 • Export záväzného potvrdenia o uložení / odoslaní dokumentu.
 • Kryptované bezpečnostné prvky (QR kódy, ochranné kľúče, a pod.).