Správcovská spoločnosť

Systém AMIS - Assset Management Information System

System zabezpečuje automatizáciu činnosti a administračných procesov v správcovskej spoločnosti, spojených s vydávaním podielov "unit" schém, ako sú podielové fondy, jednotkové trusty alebo dôchodkové fondy.
AMIS poskytuje všetky funkcie potrebné pre zabezpečenie správcovskej spoločnosti:
 • Definovanie interných, podielových fondov a nastavenie ich parametrov.
 • Evidencia investorov, ich pokynov na nákup/predaj podielov vo fondoch, a evidenciu týchto nákupov vrátane výpočtu ziskovosti, a prípadnej daňovej povinnosti.
 • Proces vydávania a vyplácania podielov na základe pokynov.
 • Evidencia investičných nástrojov, tvoriacich portfólio podielových fondov, a transakcí s týmito nástrojmi.
 • Automatické akcie spúšťané na základe plánovaných udalostí, ako napr. výplata kupónov a istín dlhopisov.
 • Oceňovanie finančných nástrojov v portfóliu interných fondov s využitím trhových cien a interných výpočtov.
 • Oceňovanie portfólia vrátane automatického sledovania a účtovania záväzkov a pohľadávok podielového fondu, napr. vklady investorov, za ktoré ešte neboli vydané podiely alebo akumulované poplatky.
 • Integrované interné účtovníctvo umožňujúce evidovať dôležité účtovné alebo manažérske údaje.
 • Výpočet odmeny správcu, odmeny za zhodnotenie a odmeny depozitára.
 • Výpočet čistej hodnoty aktív a aktuálnej hodnoty jednotky.
 • Výpočet zisku/straty z kúp a predajov alebo precenenia finančných nástrojov v portfóliu metódou FiFo.
 • Zaznamenávanie audítnych logov.
 • Riadenie prístupových práv na úrovni aplikácie, s prípadným prepojením na firemný LDAP systém.
 • Dátové exporty a reporty (Jasper Reports) prispôsobené požiadavkám používateľa, obchodu a účtovníctva.
V súčasnosti sú prístupné nasledovné druhy finančných nástrojov:
 • jednotky, podiely, akcie
 • dlhopisy
 • termínované vklady
 • cudzie meny
 • pripravená implementácia iných nástrojov - opcie, swapy, forwardy a pod.
Použité technológie
Systém AMIS je postavený na viacrvstvovej architektúre. Obsahuje SQL databázu, servisnú vrstvu na báze JEE, a webovú aplikáciu s používateľským rozhraním typu “rich GUI”. Pre vývoj bola použitá MDA/MDD vlastná vývojárska platforma ALBIQ.