Sytém ICLM – Insurance contract life cycle management

ICLM je efektívnym riešením integrácie rôznych systémov poisťovne do jednotného prostredia. Systém podporuje automatizáciu pracovných postupov poisťovne formou automatického spúšťania príslušných úloh na základe udalostí prichádzajúcich z pripojených systémov, alebo priamo od používateľov systému. Podporuje tak efektívne plnenie úloh a sprístupňuje všetky potrebné údaje pre používateľov na jednom mieste. Systém je postavený na procesnom stroji P4P od spoločnosti Factory 4Solutions. Procesná podpora umožňuje vysokú flexibilitu systému a optimálne nasadenie podľa potrieb poisťovne.
Výhody nasadenia systému:
 • Nezávislosť na údajovej základni – nie je potrebné meniť databázu, v ktorej sú uložené údaje
 • Efektívne náklady na zavedenie do prevádzky – je možné využiť existujúcu IT infraštruktúru
 • Nezávislosť na organizačnej štruktúre poisťovne – systém obsahuje modul, v ktorom sa definuje konkrétna organizačná štruktúra spolu s príslušnými kompetenciami a zodpovednosťami pre príslušných zamestnancov.
 • Systém je plne konfigurovateľný podľa „Best practice“ poisťovne – procesy čiže postupy jednotlivých činností možno meniť bez prerušenia činnosti systému
 • Podpora viacjazyčnosti
Systém ICLM je vysoko modulárny. Je ho možné dodať ako ucelený systém spolu s so systémami spre správu dokumentov, pre správu tlače vrátane WEB portálov pre klientov a externých spolupracovníkov. Taktiež ho možné nasadiť ako samostatný systém obsahujúci preddefinované procesy, ku ktorému sa pripoja existujúce systémy poisťovne. Procesné jadro systému je možné nakonfigurovať presne podľa požiadaviek poiťovne, prípadne doplniť do systému nové procesy podľa konkrétnej špecifikácie.
Funkcie systému

Systém zefektívňuje činnosti poisťovne činnosti spojené s klientmi. Od návrhu cez uzavretie zmluvy s klientom až po kompletnú správu zmluvného vzťahu. Zefektívňuje prácu pri likvidácii poistných udalostí ako aj proces schvaľovania v rámci poisťovne. Umožňuje integráciu rôznych systémov poisťovne a prostredníctvom jednotného rozhrania sprístupňuje všetky údaje o klientoch a ich zmluvných vzťahoch. Zefektívňuje komunikáciu s klientmi a agentmi prostredníctvom bezpečného web rozhrania.

 • Automaticky spúšťa a riadi beh definovaných procesov v poisťovni na základe udalostí generovaných používateľmi a systémami poisťovne.
 • Automaticky generuje a prideľuje úlohy zamestnancom v rámci definovaných postupov.
 • Automaticky vykonáva definované činnosti podľa stavu, v ktorom sa príslušný proces nachádza.
 • Automaticky upozorňuje na eskalácie úloh, ktoré nie sú vykonané v definovanom čase, vrátane automatického zasielania notifikácií.
Administrácia systému

Administrácia systému umožňuje meniť parametre behu systému počas jeho prevádzky bez potreby zásahu programátorov.

Správa popoužívateľov
Umožňuje nastavenia oprávnení zamestnancov a partnerov k údajom v rámci systému a prístup k spracovávaným procesom. Práva pre prezeranie a spracovanie dát sú prehľadne nastaviteľné prostredníctvom používateľských rolí a profilov.
Správa procesov
Jednotlivé procesy možno modifikovať a vytvárať nové prostredníctvom návrhových modelov. Proces je zostavený vo forme grafického diagramu BPMN a XML súborov. Implementácia procesu následne prebieha bez modifikácie zdrojového kódu systému.
Správa číselníkov
Systémové tabuľky ovplyvňujúce beh systému môže modifikovať priamo administrátor systému. Je tak zabezpečená rýchla aktualizácia a bezproblémový chod systému.
Správa notifikácií
Systém umožňuje definovať pre jednotlivé stavy priebehu procesov notifikácie. Administrátor môže definovať príslušné typy notifikácie, ich obsah a adresátov.
Správa noviniek
Prostredníctvom noviniek majú pracovníci na úvodnej obrazovke sprístupnené všetky dôležité informácie, ako sú používateľské príručky, procesné pokyny, všeobecné upozornenia, a ďalšie informácie definované poisťovňou. Súčasťou zverejnenej informácie môžu byť prílohy v ľubovoľnom formáte (texty, obrázky, tabuľky).


Organizačná štruktúra

Systém umožňuje viesť kompletnú evidenciu organizačných jednotiek vrátane externých partnerov. Evidencia zamestnancov v spojení s príslušnými rolami definovanými v administrácii systému umožňuje presné a adresné pridelenie právomocí v rámci prebiehajúcich procesov.

DMS – dokument manažment systém Poisťovne

DMS poisťovne vychádza zo systému DMS vyvinutom vo Factory4Solutions. Umožňuje procesné spracovanie papierovej a elektronickej dokumentácie vrátane zaslanej aj prijatej korešpondencie. Priame napojenie na procesný engine ICLM umožňuje priamo spúšťať príslušné procesy ako sú napríklad proces návrhu poistnej zmluvy alebo proces likvidácie poistenej udalosti. Súčasťou DMS je aj riešenie evidencie archivácie. Ide o samostatný modul systému, ktorý môže poisťovňa nahradiť svojim už existujúcim riešením s databázovým prepojením na ICLM.

  Vlastnosti DMS – Poisťovňa:

 • Prístup k dokumentom na základe prístupových práv podľa organizácie, typu zmlúv, organizačnej štruktúry a ich kombinácií.
 • Automatický import dokumentov posielaných poštou.
 • Import a spracovanie nedoručiteľných dokumentov.
 • Skenovanie a import všetkých prichádzajúcich dokumentov.
 • Podľa typu dokumentu automatické spustenie procesu spracovania: kontrola duplicitnosti dát, automatické dopĺňanie meta informácií, automatické párovanie s poistnými zmluvami.
 • Automatické prideľovanie dokumentov (úloh) aktuálne prítomným zamestnancom podľa definovaného kľúča.
 • Prioritné spracovanie dokumentov podľa SLA pre rôznych maklérov.
 • Evidencia a manažovanie archívu.
Procesy poisťovne
Modelom definované postupy, ktoré automaticky vykonávajú vopred stanovené činnosti alebo generujú úlohy pre zamestnancov. Medzi základné procesy patria napríklad spracovanie návrhov na poistné zmluvy až po uzatvorenie zmluvy, spracovanie príloh k poistným zmluvám ako aj likvidácie poistných udalostí. Jednotlivé procesy má možnosť poisťovňa modifikovať alebo dopĺňať podľa svojich požiadaviek a „Best Practices“.


Sytém IFA - Internal Fond Administration

Sytém IFA základe nastavených parametrov fondov automatizuje realizáciu nákupov a predajov investičných nástrojov do portfólia, ocenenie investičných nástrojov a výpočet čistej hodnoty aktív ako aj výpočet zisku či straty z realizovaných obchodov. Rovnako ako všetky naše riešenia dosahuje vysoký stupeň bezpečnosti v oblasti prístupu k údajom a práce s nimi.
Systém poskytuje nasledovné funkcie a nástroje:
 • Definovanie fondu, jeho investičnej stratégie a limitov pre jednotlivé investície.
 • Automatické vytváranie pokynov na nákup a predaj finančných nástrojov, akonáhle ich objem v portfóliu interného fondu poklesne pod alebo prekročí stanovený limit.
 • Spracovanie pokynov so sumarizáciou pokynov týkajúcich sa jedného finančného nástroja naprieč všetkými internými fondami tak, aby výsledný pokyn zahŕňal rozdiel všetkých interných nákupov a predajov.
 • Párovanie potvrdení o realizovaných pokynoch s pokynmi, a pripisovanie zrealizovaných transakcií do jednotlivých interných fondov.
 • Oceňovanie finančných nástrojov tvoriacich portfóliá interných fondov s využitím trhových cien a interných výpočtov.
 • Automatické akcie spúšťané podľa zadaného plánu, ako napríklad výplata kupónov a plášťov dlhopisov.
 • Výpočet čistej hodnoty aktív a aktuálnej hodnoty jednotky.
 • Vydávanie a redemácia jednotiek na základe novej hotovosti prichádzajúcej do fondov a požiadaviek na výplatu.
 • Výpočet zisku / straty z nákupov a predajov alebo precenenia finančných nástrojov v portfóliu, použitím metódy FiFo alebo metódy priemerných cien.
 • Princíp 4 očí pri požadovaných akciách v systéme. Zaznamenávanie auditných logov.
 • Riadenie prístupových práv na úrovni aplikácie (príp. integrácia s LDAP systémom pre dosiahnutie SSO).
 • Viaceré reporty a dátové exporty pre účely obchodu a účtovníctva.
V súčasnosti sú implementované nasledovné druhy finančných nástrojov:
 • jednotky, podiely, akcie;
 • dlhopisy;
 • termínované vklady;
 • cudzie meny
 • iné nástroje (opcie, swapy, forwardy a pod.) na požiadanie vrámci rozšírenia.