Obchodník s cennými papiermi

Systém obchodníka s cennými papiermi PIC
(Processing Investment and Custody)

Systém obchodníka slúži pre správu klientských účtov na úrovni Front, Middle a Back office. Umožňuje vedenie multimenových klientských účtov, na ktorých sa zaznamenávajú všetky transakcie so všetkými nástrojmi, bez ohľadu na menu ich vykonania. Klient má k dispozícii prehľad vlastných aktív v ľubovoľnej mene. Pre potrebu Middle office je možné aplikáciu napojiť na viaceré zdroje trhových dát.

Hlavné črty systému

 • Evidencia klienta a otvorenie klientského účtu.
 • Uchovávanie skenov súvisiacich dokumentov.
 • Prijatie pokynu klienta (nákup/predaj cenného papiera alebo konverzia meny).
 • Prijatie a prevod peňazí na účet klienta.
 • Grupovanie rovnakých pokynov znejúcich na rovnaký titul.
 • Postúpenie pokynu klienta na jeho vykonanie.
 • Prijatie konfirmácie o vykonaných transakciách.
 • Zápis realizovaných transakcií na účty klienta.
 • Generovanie pokynov na vyrovnanie obchodov pre kastodiána.
 • Poskytovanie notifikácií o prijatí pokynu, realizácii obchodu a inej transakcii na účte klienta prostredníctvnom e-mailovej správy (SMS správy pri integrácii so SMS bránou)
 • Sledovanie portfólia klienta a jeho oceňovanie trhovými cenami (AÚV u dlhopisov je počítané interne).
 • Poskytovanie reportov, import a export dát.

V súčasnosti aplikácia podporuje nasledovné aktíva (ďalšie nástroje je možné implementovať na požiadanie):

 • akcie
 • podiely
 • dlhopisy
 • cudzie meny
Systém PIC je vysoko flexibilný. Jeho flexibilita je zabezpečená použitím pravidlového stroja na riadenie postupov zaúčtovania transakcií ako aj na výpočet poplatkov. Pravidlá je možné meniť aj počas behu aplikácie. Na poskytovanie reportov pre interné použitie aj pre klientov obsahuje naše riešenie integrovaný reportovací stroj, spúšťanie výpisov tak nezaťažuje aplikáciu. Prístup k jednotlivým funkcionalitám je zabezpečený prostredníctvom používateľských rolí, ktoré je možné jednoducho prispôsobovať organizačným potrebám firmy, a v rozšírenom režime umožňuje poskytnúť prístup aj koncovým klientom obchodníka.