Systém na správu firemnej tlače S4P - Solution 4 Printing

Systém P4S používajú organizácie zasielajúce personalizované dokumenty veľkému počtu klientov a partnerov. Napríklad výpisy, faktúry, výzvy a ľubovoľné iné, v papierovej alebo elektronickej podobe. Generovanie môže prebiehať ad-hoc, v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch.
 • Rýchla, presná a nenákladná administrácia firemnej tlače.
 • Generovanie do PDF, CSV, tiež iných výstupných formátov.
 • Hromadné alebo individuálne prispôsobené dokumenty.
 • Vlastné šablóny pre generovanie výstupov (Jasper Reports).
 • Rozdelenie správy podľa organizačných zložiek - domén.
Prínosy systému:
 • Zjednotenie a optimalizácia administračných pravidiel vo všetkých organizačných jednotkách.
 • Zníženie počtu a závažnosti chýb v dôsledku nesprávnych, neexistujúcich alebo zlých dát.
 • Odbúranie reklamácií a sťažností od klientov spôsobených nedostatkami v korešpondencii.
 • Zrýchlenie životného cyklu dokumentu; od vytvorenia, cez generovanie, až po archivovanie.
 • Šetrenie výdavkov na administráciu predovšetkým hromadne spracovávaných dokumentov.
 • Zlepšenie dostupnosti hromadných aj individuálnych dokumentov cez spoločné úložisko.
 • ... a mnohé ďalšie

Hlavné funkcie systému

Dokumenty
 • Manuálne dokumenty vytvárané priamo v systéme pre klientov, zmluvy a iné vstupné parametre.
 • Prehľad klientov, zmlúv, alebo iných záznamov slúžiacich ako vstupné parametre dokumentov.
 • Automatické dokumenty vytvárané importovaním z iných informačných systémov organizácie.
 • Rôzne evidenčné operácie naprieč celým životným cyklom dokumentu.
 • Historizácia evidenčných operácií vykonávaných nad dokumentmi.
 • Notifikovanie pracovníkov o dôležitých udalostiach s dokumentmi.
Výstupy
 • Rýchly prehľad tlačových výstupov k dokumentom vo formáte HTML.
 • Generovanie výstupov do PDF, CSV a iných formátov podľa šablóny.
 • Automatizované podpisovanie vygenerovaných dokumentov.
 • Pružne generovaný obsah podľa parametrov a tlačových polí.
 • Expedovanie výstupov prostredníctvom 3. strany (externá tlač).
 • Prenos vytlačených dokumentov do elektronického archívu.
Šablóny
 • Definovanie vlastných typov manuálnych aj automatických dokumentov.
 • Konfigurovateľné Jasper súbory pre generovanie PDF a prehľad HTML.
 • Konfigurovateľné SQL skripty pre generovanie výstupov vo forme CSV.
 • Definovanie tlačových polí a parametrov využívaných v rámci šablón.
 • Rozlíšovanie šablón a typov dokumentov podľa organizačných zložiek.
Administrácia
 • Evidencia používateľov (alternatívne cez firemný LDAP).
 • Evidencia rolí: administrátor systému, šablonár, operátor.
 • Správa systémových parametrov a rozličných nastavení.
 • Zdrojové súbory pre podpisovanie tlačených dokumentov.