ALBIQ®Process - systém pre podporu procesného riadenia

Systém ALBIQ®Process je synonymom vyspelej automatizácie podnikových činností pri súčasnom znižovaní nákladov a zvyšovaní produktivity. Presahuje možnosti štandarných systémov a umožňuje riadenie procesov presne podľa potrieb vášho podnikania.

Namiesto “Think big” myslite na “Quick win!”

S veľkosťou projektu exponenciálne rastie riziko jeho zlyhania, nedodržania rozpočtu alebo časového harmonogramu, alebo nedosiahnutie cieľa projektu. Už pri vývoji sme sa riadili cieľom dosiahovania rýchlych výsledkov v klientských projektoch. Už po krátkej dobe môže klient využívať výhody podpory kritických procesov, postupne pridávať ďalšie procesy až dosiahne úplnú procesnú podporu plánovaných oblastí svojho fungovania.

 • Jednotlivé procesy sú implementované postupne (prípadne paralelne) pričom ale každý proces je nasadzovaný nezávisle od ostatných, čím môže rychle prinášať výhody zákazníkovi.
 • Dizajn každého procesu je maximálne interaktívny, prototyp je rychle nasadený, klientovi umožňuje rýchle testovanie v pilote.
 • Využívajú sa štandardné BPMN notácie, procesná analýza je oddelená od implementácie, dizajn procesu je ale rýchle testovateľný v pilote.
 • Zmeny v procesoch je možné nasadiť “on the flight” - ďalšie zvýšenie interaktívnosti vo vývoji.
Prínosy
 • Optimalizované prevádzkové náklady.
 • Zvýšená produktivita v celej organizácii.
 • Lepšia spolupráca medzi ľudmi a oddeleniami.
 • Efektívne plánovanie, vykonávanie a kontrolovanie.
 • Zaručená návratnosť investícií.
Vlastnosti
 • Rýchle nasadenie do prevádzky.
 • Jednoduché prispôsobenie potrebám.
 • Vysoká dostupnosť systému (24/7).
 • Bezproblémová integrovateľnosť.
 • Obľúbenosť medzi používateľmi.

Prínosy využívania systému ALBIQ®Process

Systém rastie postupne, v rozsahu zodpovedajúcom potrebám a finančným možnostiam firmy.Firma nadobúda schopnosť efektívne, operatívne, promptne, úplne a presne riadiť svoje procesy. Už od začiatku okrem toho získavate celý rad výhod, priaznivo ovplyvňujúcich hospodárske výsledky.

Image frame

Definícia procesu

Image frame

Zobrazenie stavu, v ktorom sa proces nachádza

Prínosy pre zamestnancov
Pre manažérov
 • Posilnenie riadiacich funkcií na všetkých úrovniach Delegovanie pracovných úloh v priebehu procesu podľa modelu.
 • Automatické sledovanie termínov a upozorňovanie na odchýlky.
 • Systematické odmeňovanie pracovníkov na základe ich výkonov.
 • Zlepšenie informovanosti na podporu rozhodovania.
 • Prehľadný register procesov v zodpovednosti daného manažéra.
 • Štatistické a analytické reporty s výsledkami v reálnom čase „Dashboard“ – monitoring vybraných procesných ukazovateľov.
 • Procesné riadenie v súlade s organizačnou štruktúrou.
 • Definovanie organizačných jednotiek a vzájomných vzťahov.
 • Správa zamestnancov, ich zaraďovanie do funkcií a jednotiek.
 • Nastavovanie vzájomného zastupovania a iných podmienok.
Pre IT personál
 • Schopnosť softvérovo podporovať prakticky akýkoľvek podnikový proces.
 • Flexibilnosť vďaka konfigurovateľnosti pracovných postupov a obrazoviek.
 • Analýza a návrh procesov prostredníctvom grafických a textových modelov.
 • Jednoduchá komunikácia s vrcholovým manažmentom organizácie.
 • Jednoduchá komunikácia s riadiacimi aj produkčnými pracovníkmi.
 • Prehľadná administrácia používateľov, prístupových práv a rolí v systéme.
 • Zaručená kontrolovateľnosť akcií vykonávaných jednotlivými používateľmi.
 • Integrovateľnosť s inými systémami: účtovníctvo, sklady, logistika, a pod.
Pre všetkých
 • Vysoký komfort, používateľská intuitívnosť a interaktivita práce.
 • Prístup do systému prostredníctvom internetových prehliadačov.
 • Prehľadný register úloh v zodpovednosti príslušného pracovníka.
 • Informácie o historickom vývoji predmetného procesu alebo úlohy.
 • Procesná funkcionalita prispôsobená potrebám pracovnej náplne.
 • Efektívne prezeranie dát - filtrovanie, personalizácia, zoraďovanie, stránkovanie, vyhľadávanie, účelové prehľady, kalkulačky a ďalšie nástroje.
 • Notifikácia o dôležitých udalostiach nastávajúcich počas procesu.
 • Rýchla komunikácia pomocou zabudovaného chatovacieho modulu.

Vlastnosti ALBIQ®Process


Modulárnosť

ALBIQ®Process poskytuje vyváženú funkcionalitu prostredníctvom dátovo prepojených modulov (technológie), intuitívne dostupných cez záložky v aplikačnom menu. Základné moduly slúžia pre administráciu organizačnej štruktúry a systémových nastavení. Podporné moduly slúžia na generovanie rozličných manažérskych výstupov zo systému. Základná a podporná funkcionalita, využiteľná vo všetkých odvetviach a firemných prostrediach, je kombinovaná s procesnými modulmi na podporu vlastných podnikových procesov podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Mobilnosť

ALBIQ®Process podporuje každodennú prácu používateľov, využívajúcich vnútrofiremnú alebo globálnu sieť, prostredníctvom bežných internetových prehliadačov.


Softvérová aplikácia je pohodlne využiteľná aj prostredníctvom tabletových počítačov, notebookov, smartfónov a rôznych iných mobilných zariadení. Systém je navrhnutý tak, aby napomáhal komunikácii vo viacjazyčnom a multikultúrnom obchodnom prostredí. Vlastný aj externý zamestnanec, zástupca dodávateľa či odberateľa, sa tak môže kdekoľvek a kedykoľvek prihlásiť, a bez obmedzení operatívne riešiť svoje procesné úlohy.

Komplexnosť

ALBIQ®Process môže byť s výhodou sprístupnený všetkým pracovníkom ako celofiremný portál, od vrcholového manažmentu až po produkčné sily, naprieč celou organizačnou štruktúrou.


Používateľské rozhranie motivuje pracovníkov k vyššej produktivite a efektívnosti, a to vďaka prehľadnému menu, intuitívnemu ovládaniu, systematickej skladbe dát a funkcií, osobným nastaveniam, a ďalším priaznivým vlastnostiam. Procesný stroj (tech) dokáže automatizovať rozmanité procesy, naprieč celým životným cyklom produktu, od odhalenia obchodnej príležitosti až po odovzdanie zákazníkovi.

Komfigurovateľnosť

ALBIQ®Process zlepšuje technologickú vyspelosť firmy, a tým súčasne tiež jej schopnosť rýchlo prispôsobovať svoje procesy novým požiadavkám a potrebám.


Konfigurovateľné procesy (tech) sú založené na návrhových modeloch. Špecialista navrhne ľubovoľný proces vo forme grafického diagramu BPMN (Business Processes Modeling Notation) a XML súborov. Následná implementácia do procesných modulov nevyžaduje žiadne zmeny zdrojového kódu. Procesy sú týmto spôsobom dôsledne zanalyzované ešte pred nasadením výsledného riešenia do ostrej prevádzky.

Dostupnosť

ALBIQ®Process je postavený na platforme ALBIQ® z dielne F4S, využívajúcej voľne šíriteľné technológie. Dosahujeme návratnosť BPM aj pre malé a stredné firmy, ktorých výdavky na IS bývajú významne obmedzené.


Investičná dostupnosť ALBIQ® sa snúbi s výkonnosťou a používateľským komfortom. Firmy často utrácajú licenčné poplatky za používanie softvéru. Výhody a stále širšie možnosti dnes motivujú manažérov na zmenu postoja z "Prečo open source?" k otázke "Prečo sme to neurobili už dávnejšie?"