Vývoj informačných systémov

Vývoj komplexných podnikových systémov

Naše znalosti a využívané technológie nám umožňujú efektívne vyvývať klientské informačné systémy. Od jednoúčelových aplikácií až po ucelené systémy pokrývajúce celé oblasti podnikových potrieb. Pri tvorbe systémov sme schopný pokryť celý proces od analýzy, cez návrh, samotný vývoj až po integráciu s ostatnými systémami klienta.

Vývojárske platformy

Vyvíjame na báze Java a JEE štandardov. Zároveň investujeme do vlastných technologických platforiem, ktoré následne slúžia pre vývoj konkrétnych softvérových riešení a produktov. Jednotlivé platformy poskytujú sady komponentov, ako sú knižnice, pravidlové a procesné stroje, návrhové vzory, API a iné podporné prvky, ktoré pridávajú výsledným aplikáciám výhodné vlastnosti. Týmto spôsobom sa dokážeme oveľa rýchlejšie, účinnejšie a efektívnejšie vysporiadať s funkčnými požiadavkami, typickými pre rozličné aplikačné oblasti a špecifické firemné prostredia. Analytici, návrhári, programátori a ostatní účastníci vývoja sa tak môžu sústrediť predovšetkým na svoje vlastné úlohy v rámci projektu.

Využívané technológie

 • Java technologie:EJB3, JSP, JSF, WebServices
 • Web technológie: PHP, React, jQuery, WebComponents, Angular, JavaScript
 • Java frameworks: Spring, Hibernate, Smartclient, JasperReports, Activiti (BPMN engine), Drools (Rule engine), MR jobs pre hadoop
 • Aplikačné servre: Weblogic, jBoss, WebSphere, Apache Struts, Apache Wicket
 • Databázy: Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Hadoop, MongoDB
 • Bezpečnosť: CAS, oAuth, PKCS, LDAP, Kerberos, JAAS
 • Portálové servre: Liferay, Oracle Portal, Websphere Portal
 • Autorizácia: SAML, OAUTH, Federation/Social Login
 • DevOps: Jenkins, Chef, Puppet, Maven, Gradle, Ant, Selenium
 • Vývojové nástroje: Eclipse, Jetty, Apache Tomcat
 • Messaging: Kafka, ActiveMQ / Enterprise service Bus
 • Cloud technologies: Elasticsearch, Hadoop, HBASE, Kubernetes, Apache Spark
 • Vizualizácia: D3Js, Three.js, Alchemy.js
 • Ďalšie: Human workflow, Implementácia workflow systémov, Docker, Domain Driven Design (DDD), Model Driven Architecture (MDA), Event driven Architecture (EDA), Model driven development (MDD), CQRS